Giá cả thị trường

Giá trị nào cho diễn giả ?

Giá trị nào cho diễn giả ?

Giá trị nào cho diễn giả?.

– Diễn giá trong trong cuộc sống hiện nay có giá trị của họ, giá trị của họ là nói sao cho chúng ta từ buồn trở thành vui, từ không có độn lực trở thành có động lực, giá trị nào cho diển giả cũng là điều hơi khó khăn, giá trị  của các diễn giả chuyên nghiệp hiện nay thì mình cho rằng co một giá trị đó là lên tinh thần cho các cá nhân tập thể không học triết học”triết học về con người”.

– Giá trị của các diễn giả hiện nay là tạo ra một số công ăn việc làm cho các tố chức, các thành phần kinh tế khác nhau, các buổi diễn giả thì các thành phần kinh tế tham gia tổ chức để thực hiện thành công hơn.

– Giá trị nữa là tạo ra một nghề mới cho xã hội.

* Tóm lại theo mình thì Diễn giả có 3 giá trị của nó còn về theo các bạn thì diễn giả có các giá trị nào tùy các bạn.

theo

gemthach.com

Related Posts